பிபிசி தமிழின் இந்த வார சிறப்பு செய்திகள்

முக்கிய செய்திகள்

மீண்டும் அண்டார்டிகாவில் டைனோசர்கள் உலவுமா?

மீண்டும் அண்டார்டிகாவில் டைனோசர்கள் உலவுமா?

எங்கும் பனிக்கட்டி படர்ந்திருக்கும் அந்த நிலத்தில் ஒரு காலத்தில் காடு இருந்திருக்கிறது. அந்த காட்டில் டைனோசர்கள் உலவி இருக்கின்றன. எப்படி இது சாத்தியம்?