வாக்குறுதிகளும், திட்டங்களும் நனவாகியதா?

விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி வாக்குறுதிக்கு மாறாக பேசினாரா ராகுல்?