'தரம் குறைந்த' ரேஷன் அரிசியில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆரத்தி எடுத்த பெண்கள்

'தரம் குறைந்த' ரேஷன் அரிசியில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆரத்தி எடுத்த பெண்கள்

'தரம் குறைந்த' ரேஷன் அரிசியில் சோழவந்தான் அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆரத்தி எடுத்த பெண்கள்.