தமிழோசை செய்தியறிக்கை

தமிழோசை செய்தியறிக்கை

இன்றைய செய்தியறிக்கை (1525 ஜி.எம்.டி மணிக்கு இலங்கையின் சக்தி எப்.எம் வானொலி மூலம் ஒலிபரப்பாவது.)