பிபிசி தமிழோசை

பிபிசி தமிழோசையின் இன்றைய ஒலிபரப்பை நேயர்கள் இங்கு கேட்கலாம். பிபிசி தமிழோசை ஒலிபரப்பாகும் நேரம் ஜிஎம்டி நேரப்படி 1545 மணி.