அளுத்கமவில் கலவரம் நடந்த இடத்தின் காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

அளுத்கமவில் கலவரம் நடந்த இடத்தின் காணொளி