2016 ஆண்டின் முக்கிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

2016 ஆண்டின் முக்கிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள்

இந்த ஆண்டில் மனித வாழ்வை, ஆரோக்கியத்தை, ஆயுளை மேம்படுத்த உதவிய முக்கிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புக்கள் சிலவற்றின் தொகுப்பு.