விண்ணில் 104 செய்கோள்களை ஏவி இந்தியா சாதனை

விண்ணில் 104 செய்கோள்களை ஏவி இந்தியா சாதனை

ஒரே பயணத்தில் 104 செய்கோள்களை ஏவி இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னர் 37 செய்கோள்களை ஏவி ரஷ்யா அச்சாதனையைப் படைத்தது.