பீட்டா . உலகசேவை தேடல் பீட்டாவில் இருக்கிறது. இது உலக சேவையின் அனைத்து பிரசுரிக்கப்பட்ட பக்கங்களில் இருந்தும் முடிவுகளைத் தராது. அந்த தகவல் இன்னும் இருக்கிறது ஆனால் தற்போது பீட்டா வடிவத் தேடல் மூலம் அதை அணுக முடியாது.