భారత్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఎలా ఉంది?

భారత్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఎలా ఉంది?

భారత్‌లో ప్రజాస్వామ్యం గురించి హైదరాబాదీ యువత ఏమంటున్నారు?