క్విజ్: అరవయ్యేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో అసలేమైనా జరిగిందా, లేదా?