కేటీఆర్ ఎఫ్‌బీ లైవ్
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

తెలంగాణలో ఉద్యోగాలపై కేటీఆర్ కామెంట్

  • 4 డిసెంబర్ 2017