బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్

బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్

బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్ (చీఫ్ లైటింగ్ టెక్నీషియన్) హెతల్ డేదియా.