బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్ (చీఫ్ లైటింగ్ టెక్నీషియన్) హెతల్ డేదియా.
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్

  • 2 ఫిబ్రవరి 2018

బాలీవుడ్‌లో ఉన్న ఏకైక మహిళా గ్యాఫెర్ (చీఫ్ లైటింగ్ టెక్నీషియన్) హెతల్ డేదియా.