సన్నటి రెజిన్ గుళికలు వేల ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాయి