అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ప్రైవేట్ కంపెనీల పోటీ

అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ప్రైవేట్ కంపెనీల పోటీ

ఒకప్పుడు అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అమెరికా, రష్యాల ఆధిపత్యం ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఈ రంగంలో పోటీ పడుతున్నాయి. ప్రయోగాల ఖర్చు కూడా తగ్గుతూ వస్తోంది. అంతరిక్ష ప్రయోగాల క్రమం ఈ యానిమేషన్ వీడియోలో చూడండి.