స్టీఫెన్ హాకింగ్

  1. హరిప్రియ

    ఒక మనిషి మానసిక వయసును అదే మనిషి సాధారణ వయసుతో విభజించి నిర్ణయించేవారు. అయితే కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఐక్యూని గణించే పద్ధతి కూడా మారుతూ వచ్చింది.

    మరింత చదవండి
    next