బాబాలు

  1. Video content

    Video caption: ఏనుగుపై యోగా చేస్తూ కిందపడ్డ బాబా రామ్‌దేవ్

    అలంకరించి ఉన్న ఏనుగుపై పట్టా లేకుండా ఆసనాలు వేద్దామని ఆయన పైకి ఎక్కారు. పద్మాసనంలో కూర్చుని ప్రాణాయామం సాధన ఎలా చేయాలో ఆయన వివరిస్తుండగా..