รัฐธรรมนูญ 2560
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

  • 4 เมษายน 2017

ในวันที่ 6 เม.ย. นี้ จะมีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศฉบับที่ 20 แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ต่อจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยได้รับเสียงเห็นชอบท่วมท้นถึง 16.8 ล้านเสียง ต่อเสียงคัดค้าน 10.5 ล้านเสียง

บีบีซีไทยลำดับเหตุการณ์ "กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20" นับตั้งแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 2557