cow fart
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

วัวสุขลดก๊าซเรือนกระจกได้

  • 15 กรกฎาคม 2017

ก๊าซมีเทนที่มาจากการเรอและผายลมของวัว คิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ขณะนี้มีเกษตรกรคนหนึ่งในเคนยาพยายามที่จะทำให้วัวลดการปล่อยก๊าซมีเทนลดลงและให้นมมากขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง