Genetic test in china
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ตรวจพันธุกรรมแทนการเจาะน้ำคร่ำประเมินความเสี่ยงมีลูกผิดปกติ

  • 15 กรกฎาคม 2017

หญิงมีครรภ์ในจีนจำนวนมากเลือกตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมแทนที่จะเจาะน้ำคร่ำไปตรวจ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการมีลูกผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึงอาการดาวน์ซินโดรม แม้ว่าการเจาะน้ำคร่ำไปตรวจจะให้ผลที่แม่นยำกว่า แต่ก็เสี่ยงที่ทำให้เกิดการแท้งลูกขึ้น การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมทำได้ด้วยการวิเคราะห์เลือด ของเหลวในร่างกาย และเซลส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง