Rescuers search for Storm Tembin victims
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สภาพพื้นที่ที่ถูกพายุเทมบินพัดถล่มบนเกาะมินดาเนา

  • 23 ธันวาคม 2017

สภาพพื้นที่ที่ถูกพายุเทมบินพัดถล่มบนเกาะมินดาเนา