เกษตรกรรมที่ไร้เกษตรกร?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เกษตรกรรมที่ไร้เกษตรกร?

  • 2 มกราคม 2018

ความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาอาจเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคเกษตรกรรมมากขึ้น หุ่นยนต์ตัวหนึ่งอาจทำงานแทนมนุษย์ได้ราว 7-14 คน ซึ่งอาจทำให้เกิดความปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก อาทิ ที่อินเดีย ซึ่ง 55 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมดอยู่ในภาคเกษตรกรรม

ทุกวันนี้ มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีระบบซับซ้อนขึ้นต่อเนื่อง และเกษตรกรอาจไม่ต้องลงมือทำงานเองอีกต่อไป แต่ใช้การควบคุมผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น เปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรไปเป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ด้านผลิตผล หรือนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง