Media Player
Keyframe #3
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้
06.01.2018

หมู่บ้านตุ๊กตาในญี่ปุ่น

หมู่บ้านนาโงโรในญี่ปุ่นเป็นหมู่บ้านที่มีตุ๊กตามากกว่าจำนวนชาวบ้าน หลังจากที่ผู้คนเริ่มล้มหายตายจากและย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น