พันธุกรรมส่งผลให้เรียนเก่งยิ่งกว่านิสัยหรือสิ่งแวดล้อม

  • 10 กันยายน 2018
เด็กทำข้อสอบ Image copyright Getty Images

บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะกังวลถึงเรื่องผลการเรียนของบุตรหลานอยู่เสมอ โดยพยายามจะกวดขันให้เด็ก ๆ มีวินัยขยันเรียนรักการอ่าน หรือปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะกับการเรียนของลูก แต่น่าเสียดายที่ผลวิจัยล่าสุดกลับชี้ว่า สิ่งเหล่านี้อาจไม่มีความจำเป็นมากนัก เพราะเด็กแต่ละคนอาจเกิดมาพร้อมกับพันธุกรรมที่กำหนดระดับความสำเร็จทางวิชาการของพวกเขาอยู่แล้ว

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทกซัส วิทยาเขตออสตินของสหรัฐฯ และนักจิตวิทยาจากคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน แห่งสหราชอาณาจักร ได้ร่วมกันตีพิมพ์รายงานวิจัยข้างต้นในวารสาร Science of Learning โดยระบุว่าผลการติดตามศึกษาฝาแฝดกว่า 6,000 คู่ ชี้ชัดว่าปัจจัยทางพันธุกรรมหรือยีนที่เด็กแฝดเหล่านี้มีเหมือนกัน 100% ทรงอิทธิพลมากที่สุดต่อการกำหนดระดับผลการเรียน โดยยีนจะส่งผลควบคุมระดับการทำคะแนนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ไปจนจบการศึกษาภาคบังคับในชั้นมัธยมปลาย

ดร. มาเกริตา มาลันชินี นักจิตวิทยาผู้ร่วมทำการศึกษาดังกล่าวบอกว่า "ความแตกต่างในเรื่องความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กถึง 2 ใน 3 สามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างทางพันธุกรรมในระดับยีนและดีเอ็นเอ"

ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ผลสอบในทุกระดับชั้นและทุกวิชาของฝาแฝดที่เป็นกลุ่มทดลอง ตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับ แล้วนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งปัจจัยร่วมที่ฝาแฝดทั้งคู่มีเหมือนกัน เช่น สภาพครอบครัวที่บ้าน และปัจจัยแวดล้อมที่มีแตกต่างกันเช่นเพื่อนหรือครู เป็นต้น

ผลปรากฏว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมนั้นทรงอิทธิพลต่อผลการเรียนมากที่สุด โดยมีผลถึง 70% และให้ผลเป็นระดับคะแนนที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับ ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ฝาแฝดมีร่วมกันส่งผลเพียง 25% ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันมีผลราว 5%

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ผลการศึกษาฝาแฝด 6,000 คู่ในสหราชอาณาจักร ชี้ว่าพันธุกรรมมีผลต่อความสำเร็จทางวิชาการมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เด็กมีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นสอบได้คะแนนดีขึ้นหรือตกต่ำลง ปัจจัยแวดล้อมชนิดที่คู่ฝาแฝดมีไม่เหมือนกันกลับเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ลักษณะนี้

"ผลการศึกษาของเราไม่ได้บ่งชี้ว่า การเป็นคนเรียนเก่งนั้นถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะระดับสติปัญญานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน อย่างไรก็ตาม พันธุกรรมนั้นมีผลสำคัญถึง 60-70% เลยทีเดียว" ดร. มาลันชินีกล่าว

ทีมผู้วิจัยแนะว่า ในอนาคตอาจมีการรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมที่เป็นตัวกำหนดผลการเรียน แล้วนำมาสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ทราบว่ามีเด็กคนใดบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองและครูทราบและลงมือแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่วัยต้นของชีวิต โดยคาดว่าการทดสอบทางพันธุกรรมนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม