Bayaka women singing in Congo rainforest
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ฟัง: ผู้หญิงบายากากำลังร้องเพลงในป่าฝนของคองโก

  • 25 พฤศจิกายน 2018

ฟังชาวบายากา กลุ่มนักล่าที่ใช้ชีวิตในแอฟริกากลาง กำลังร้องเพลงพื้นเมือง