The twists and turns of Iceberg A68
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ภูเขาน้ำแข็ง เอ68 เคลื่อนตัว

  • 15 กรกฎาคม 2019

ภูเขาน้ำแข็ง เอ68 แยกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกามาได้ 2 ปีแล้ว ภาพถ่ายทางดาวเทียมเผยให้เห็นว่า ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกลูกนี้ กำลังลอยหมุนไปในทะเลเวดเดิล และเคลื่อนตัวไปทางเหนือตามแนวคาบสมุทรแอนตาร์กติก มีช่วงเวลาหนึ่งที่ภูเขาน้ำแข็งลูกซึ่งมีขนาดยาวประมาณ 160 กม. ลูกนี้ติดอยู่ในบริเวณที่มีก้นทะเลตื้น แต่ในเวลาต่อมา มันก็เคลื่อนตัวต่อไปได้ ภาพดาวเทียมนี้ ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2018 ถึง ก.ค. 2019