ยัน มาร์ฉัล : ชาวฝรั่งเศสผู้ถูกห้ามเข้าไทยเพราะอาจ "เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม"

ยัน มาร์ฉัล : ชาวฝรั่งเศสผู้ถูกห้ามเข้าไทยเพราะอาจ "เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม"