Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

รายงานสด

ระบุสหราชอาณาจักรโดยตลอด

  1. คณะรัฐมนตรีกำลังประชุม

    คณะรัฐมนตรีเริ่มต้นการประชุมแล้ว

    พล.อ.ประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เช้าวันนี้ เพื่อรับทราบวาระการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ