Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

สรุป

  1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์
  2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคตเมื่อ 13 ต.ค.2559
  3. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อเช้าวันนี้

รายงานสด

ระบุสหราชอาณาจักรโดยตลอด

  1. คณะรัฐมนตรีกำลังประชุม

    คณะรัฐมนตรีเริ่มต้นการประชุมแล้ว

    พล.อ.ประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เช้าวันนี้ เพื่อรับทราบวาระการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ