Hurricane Maria batters Martinique
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เฮอร์ริเคนถล่มเมืองมาร์ตินีก

  • 19 กันยายน 2017

Footage from Martinique shows early devastating winds from Hurricane Maria.