ครม. อนุมัติ งบกลางปี 60 หนึ่งพันล้านบาท เพื่อพระราชพิธีพระบรมศพ

  • 30 พฤศจิกายน 2016
ข้อความจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี Image copyright สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในที่ประชุมนัดพิเศษ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 1 พันล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทำความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ทำบันทึกข้อความ ที่ นร 0714/336 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 25559 ถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีใจความว่า

Image copyright สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

"ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติยิ่ง และเป็นการถวายความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากมิได้มีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ สำนักงบประมาณจึงเห็นเป็นการสมควรอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทำความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป"

Image copyright สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:52 น. สิริพระชนมายุ 88 ปี 313 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง