องค์กรระหว่างประเทศจี้ไทยรับประกันสิทธิแรงงานข้ามชาติและนักสิทธิมนุษยชน

นายอานดี้ ฮอลล์ Image copyright LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

ตัวแทนภาคีกลุ่มประชาสังคมระหว่างประเทศ กว่า 100 องค์กร ร่วมกันลงนามในหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล วันที่ 10 ธันวาคม โดยขอให้รัฐบาลไทยรับประกันว่าสิทธิของแรงงานข้ามชาติและนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะได้รับการเคารพและคุ้มครองตามมาตรฐานและกฎหมายสากล

กลุ่มผู้ร่วมลงนาม ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรภาคประชาสังคม 60 แห่ง สหภาพแรงงาน 28 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการ 13 แห่ง และสมาชิกรัฐสภายุโรป 9 คน แสดงความวิตกกังวลถึงกรณีที่ทางการไทยใช้กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

Image copyright LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

ในหนังสือฉบับนี้มีการยกกรณีของนายอานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกพิพากษาคดี ในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาวิจัยที่เขาไปสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ แล้วส่งข้อมูลดิบให้องค์กรฟินวอชท์ ซึ่งต่อมาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตีพิมพ์เป็นรายงานของฟินวอชท์ ชื่อว่า "Cheap Has High Price" (ของถูกราคาแพง) ซึ่งเป็นรายงานที่ฟินวอชท์เป็นผู้เขียนและลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในเดือนมกราคม 2556 ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

Image copyright Paula Bronstein/Getty Images

ภาคีกลุ่มประชาสังคมระหว่างประเทศแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงความเป็นไปได้ว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลกระทบทางลบต่องานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน และจะขัดขวางไม่ให้การศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบเรื่องห่วงโซ่อุปทานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจะทำให้แรงงานข้ามชาติและแรงงานอื่น ๆ เสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ

Image copyright Paula Bronstein/ Getty Images

ขณะเดียวกันชี้ว่า การทำงานของนายอานดี้ ฮอลล์ และนักสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในไทย ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสินค้าไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศที่ต้องการความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตนซื้อจากประเทศไทยมีการผลิตในลักษณะที่เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งงานศึกษานี้ควรจะได้รับการยกย่องจากรัฐบาลไทย มิใช่การลงโทษทางอาญา

Image copyright NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

กลุ่มผู้ร่วมลงนามในหนังสือฉบับนี้ จึงเรียกร้องให้ไทยเริ่มดำเนินการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง

1) ยกเลิกบทบัญญัติความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

2) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

3) ดำเนินการตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ

4) ให้สัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาด้านแรงงานหลัก ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาฉบับที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบับที่ 98 (การร่วมเจรจาต่อรอง)