ป.ป.ช.เผยปีนี้ไม่มีผู้ได้รางวัล "องค์กรโปร่งใส"

  • 27 ธันวาคม 2016
Image copyright NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลตัดสินรางวัล "องค์กรโปร่งใส" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.) และปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.ประกาศว่ามีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย 11 ราย ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอนามัย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ก่อนหน้านี้ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 12 หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกในฐานะองค์กรโปร่งใสประจำปีนี้ และสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและทักท้วงได้ในกรณีที่มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม และเมื่อประกาศผลออกมาเมื่อวานนี้ ไม่ปรากฏชื่อของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลฯ อยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

Image copyright BBC Thai

เว็บไซต์ของ ป.ป.ช.ระบุว่าโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย รวมถึงสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการสมัครรับรางวัลจะต้องก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประกอบการพิจารณา โดย ป.ป.ช.มีหลักเกณฑ์ตัดสินว่าแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ ส่วนผู้ที่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสเมื่อปี 2558 ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด