"วิษณุ" เผย ร.10 พระราชทาน ร่าง รธน. คืนมาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • 23 มกราคม 2017
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย Image copyright BBC Thai

หลังจากที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติร่วมกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบ 3 วาระรวด เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ กลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ หากพระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกต แล้วให้นายกรัฐมนตรี นำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วทูลเกล้าฯ ถวายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในวันนี้ (23 ม.ค. 2560) ว่า ทางรัฐบาลได้รับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ คืนมาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา วันดังกล่าวจึงถือเป็นการนับหนึ่ง หลังจากนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องนัดประชุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ ตามข้อสังเกตพระราชทานดังกล่าว และจะต้องทูลเกล้าฯ ถวายกลับคืนไปภายใน 30 วัน หรือไม่เกินวันที่ 18 ก.พ. 2560

สำหรับคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้แก่ "คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน" ที่มีกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

 1. นายวิษณุ เครืองาม
 2. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 3. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธาน กรธ.
 4. นายอัชพร จารุจินดา กรธ.
 5. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.
 6. นายบวรศักด์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 7. นายอำพน กิตติอำพน อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 8. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
 9. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด
 10. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
 11. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขานุการ กรธ.

ทั้งนี้ นายวิษณุเคยระบุว่า คณะกรรมการชุดนี้จะใช้เวลาเพียง 15 วัน ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ เพราะต้องเผื่อเวลาให้กองอาลักษณ์ได้มีเวลาเขียนลงในสมุดไทยด้วย