เส้นทางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

 • 8 กุมภาพันธ์ 2017

เกร็ดน่ารู้ 5 ประการของสังฆราชองค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

 • เจ้าอาวาสรูปที่ 6 ของวัดราชบพิธฯ

 • เมื่อ 10 ขวบ บรรพชาเป็นสามเณร จนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตอนอายุ 21 ปี

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพาราณสี อินเดีย

 • ปี 2552 ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

 • 0 จำนวนรถยนต์ส่วนตัว

Getty Images

วานนี้ (7 ก.พ.) ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 หลังจากตำแหน่งสำคัญนี้ว่างลงมากว่า 3 ปี

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์) โดยกำหนดให้เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งเป็นการตัดข้อความว่าด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมในการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะออกไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ระบุว่า สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2470 (เกิดปีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นับ และ ตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย ปัจจุบันสิริอายุได้ 89 ปี

ปัจจุบันมีตำแหน่งมากมายด้านงานปกครองในคณะสงฆ์ อาทิ

 • เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต)
 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • กรรมการคณะธรรมยุต
 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • แม่กองงานพระธรรมทูต
 • ประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และเป็นศิษย์พระอาจารย์ฝั้นที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบัน

ย้อนรอยเส้นทางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

Image copyright Getty Images
 • 24 ตุลาคม 2556 - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์ ณ เวลา 19.30 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ขณะมีพระชันษา 100 ปี หลังจากดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระสังฆราชนานกว่า 24 ปี
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
 • 5 มกราคม 2559 - มหาเถรสมาคม (มส.) นัดประชุมวาระลับพิเศษและมีมติให้ สมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 หลังว่างเว้นผู้ดำรงตำแหน่งมากว่า 2 ปี
 • 11 มกราคม 2559 - พระพุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม นำหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชน 300,000 รายชื่อ ยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา คัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยอ้างเหตุผลว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ พระพุทธอิสระคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
 • 19 มกราคม 2559 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้วินิจฉัยขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ที่เขียนไว้ว่า "ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช"
 • 15 กุมภาพันธ์ 2559 - เครือข่ายคณะสงฆ์ นำโดยพระเมธีธรรมมาจารย์ เลขาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำชุมนุมที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ และสนับสนุนมติ มส. ที่เสนอสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เข้าตรวจสอบรถหรูที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สรุปว่า รถเบนซ์โบราณที่สมเด็จช่วงครอบครองอยู่ มีการใช้เอกสารปลอมในการจดประกอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
 • 3 มีนาคม 2559 - ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติว่า มส. ทำผิดขั้นตอนเกี่ยวกับการเสนอชื่อสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 เนื่องจากต้องไปเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีก่อน
 • 11 กรกฎาคม 2559 - คณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติว่า ขั้นตอนการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ คดีรถหรูเลี่ยงภาษีที่ดีเอสไอตรวจสอบได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีราคาเกิน 4 ล้านขึ้นไป จำนวน 5,000 คัน และอีกกลุ่มคือ ราคาต่ำกว่า 4 ล้านบาท
 • 11 กรกฎาคม 2559 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 หากยังมีปัญหากันอยู่
 • 29 ธันวาคม 2559 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติสามวาระรวดแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และไม่จำเป็นต้องเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 182 เสียง
 • 6 มกราคม 2560 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์