โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

  • 10 พฤษภาคม 2017
ราชกิจจานุเบกษา Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

สาระสำคัญคือการกำหนดให้

ส่วนราชการในพระองค์ มี 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติภารกิจราชการในพระองค์ถวายองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตามพระราชอัธยาศัยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ (มาตรา 3)

สำหรับสำนักองคมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี, กองนิติการ และส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานองคมนตรี (มาตรา 5)

สำนักพระราชวัง มีองค์ประกอบอย่างน้อย 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง, กรมราชเลขานุการในพระองค์, กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์, กรมมหาดเล็ก, กรมสนับสนุน, กรมกิจการพิเศษ รวมถึงส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักพระราชวัง (มาตรา 7)

Image copyright Getty Images

ส่วนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีส่วนราชการอย่างน้อย 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้บังคับบัญชา, สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์, สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์, กรมราชองครักษ์, หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ รวมถึงส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (มาตรา 9)

พร้อมกำหนดให้ข้าราชการในพระองค์มี 4 ประเภท ได้แก่ องคมนตรี, ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน, ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ (มาตรา 10) ทั้งนี้ในการแต่งตั้งให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจมียศชั้นใดหรือถอดผู้ใดออกจากยศชั้นใด ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย (มาตรา 11)

นอกจากนี้ การโอนย้ายข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย (มาตรา 14)

สำหรับการตราใช้พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ อาศัยนาจตามความในมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 175 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

อ่านพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง