งบประมาณ 2561: "งบส่วนราชการในพระองค์" ลด 14% กลาโหมเพิ่ม 4.2%

  • 9 มิถุนายน 2017
วชิราลงกรณ์ Image copyright Getty Images

เปิดร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการในพระองค์ลดลง 14% เหลือ 4.196 พันล้านบาท ในขณะที่ งบกระทรวงกลาโหม เพิ่ม 4.16% เป็น 2.22 แสนล้านบาท

ร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาวาระ 1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวานนี้ (8 มิ.ย) มีวงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท ตั้งเป็นงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท โดยเป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ 56 แผนงาน เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 2.7 แสนล้านบาท ,ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 3.3 แสนล้านบาท และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1.2 แสนล้านบาท

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2561 สำหรับส่วนราชการในพระองค์ ลดลงจากงบประมาณที่เคยได้รับในปีก่อน 14 % และเปรียบเทียบว่า สำนักพระราชวังของอังกฤษได้รับงบประมาณรายจ่ายปีละ 40 ล้านปอนด์ หรือ 1.8 พันล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เช่น งบด้านการถวายความปลอดภัย

ทั้งนี้นอกจากการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการในพระองค์แล้ว ในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ส่วนราชการอื่นๆ เช่น งบถวายความปลอดภัย ที่อยู่ในกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

สำหรับส่วนราชการในพระองค์ เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 เพื่อจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยได้โอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และงบประมาณของ 5 หน่วยงานเดิม ประกอบด้วย สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และสำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อย้อนไปดูปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ 4 จาก 5 หน่วยงาน รวมกว่า 5.036 พันล้านบาท โดยสำนักราชเลขาธิการ ได้รับงบจำนวน 544.86 ล้านบาท, สำนักพระราชวัง จำนวน 3.492 พันล้านบาท, กรมราชองครักษ์ สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 859.81 ล้านบาท และ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 141.02 ล้านบาท

งบการศึกษายังสูงสุด แต่ลดลงจากปีก่อน

ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2561 กระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5.1 แสนล้านบาท แต่หากเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรจากปีนี้ถือว่าลดลง 1.6% ในขณะที่อันดับที่ 2 คือ กระทรวงมหาดไทย 3.55 แสนล้านบาท 3. กระทรวงการคลัง 2.38 แสนล้านบาท 4. กระทรวงกลาโหม 2.22 แสนล้านบาท และ 5. กระทรวงคมนาคม 1.72 แสนล้านบาท

งบกลาโหมเพิ่4.16%

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก รายงานว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ได้ชี้แจงงบกระทรวงกลาโหม ว่า กระทรวงฯ ได้งบประมาณจำนวน 2.22 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.16% จากปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานหลักๆ เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ โครงการซื้อเรือดำน้ำจากจีน เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าใช้งบประมาณเหมาะสมหรือไม่

พล.อ.อุดมเดชยืนยันว่าจะกำกับดูแลงบที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ และอยากขอทำความเข้าใจเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดหาตามความจำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพที่กำหนดไว้ เพราะหลายปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหม ได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย โดยที่ครั้งนี้ต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทนที่หมดอายุ