เลิกใช้บัตร ตม.6 แล้ว คุณรู้อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจคนเข้าเมือง

ที่มาของภาพ, Getty Images

ผู้โดยสารคนไทยที่จะเดินทางออกไปยังต่างประเทศผ่านทุกด่าน ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในบัตร ตม.6 แล้ว นับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 15 ก.ย. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย แม้นักเดินทางคนไทยบางส่วนเห็นด้วย แต่ตั้งข้อสงสัยถึงความปลอดภัยด้านข้อมูล

ขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เผยสาเหตุที่ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพราะหากแก้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ต้องใช้เวลาและขั้นตอนอีกยาวนาน ส่วนข้อมูลของผู้เดินทางปัจจุบันมีการจัดเก็บระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สตม. บอกกับบีบีซีไทย ว่า ที่ผ่านมามีความต้องการให้มีการยกเลิกการกรอกข้อมูลในบัตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะต้องรอการแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หมวด 2 เรื่องการเข้าออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 18 วรรคสอง ที่ระบุว่า "บุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดให้กฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น"

พล.ต.ท.ณัฐธร ยืนยันว่า แม้ไม่มีบัตร ตม.6 สตม. ก็ได้พัฒนาระบบและเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบตรวจคนเข้าเมืองกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลด้านประวัติการขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก รวมไปจนถึงฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้ช่วยในการลดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารที่รอรับการตรวจคนเข้าเมือง

"คาดคล่องตัวขึ้น แต่กังวลเรื่องความปลอดภัย"

"ดิฉันไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย (ด้านการจัดเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง) เพราะที่ผ่านมา บัตร ตม.6 มีประโยชน์ เป็นหลักฐานในการสืบค้นหากเกิดเรื่องหรือปัญหา หากว่ามีหลักฐาน เช่น ลายมือชื่อ และลายเซ็นของเราด้วยก็รู้สึกอุ่นใจ แต่ในกรณีเดินผ่านประตูอัตโนมัติ ไม่มีหลักฐานแบบนั้น" น.ส. ศิรินทร์ บัวศรี พนักงานบริษัทด้านการสื่อสารมวลชน บอกกับบีบีซีไทย

เธอยังเสริมว่าการลดขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการเข้า-ออก ที่ผ่านมาการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งต้องเสียเวลากรอกบัตร ตม.6 นอกจากนี้ยังต้องรอคิวตรวจความเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ตม.ค่อนข้างนาน อาจทำให้ตกเครื่อง บางครั้งบัตร ตม.6 หาย เสียเวลาไปเขียนใหม่อีก

ที่มาของภาพ, Getty Images

คาดลดต้นทุนการพิมพ์บัตรตม.6

พล.ต.ท. ณัฐธร ระบุว่า หากพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางผ่านด่านต่างๆ คิดเป็นคนไทยราวร้อยละ 20 ของคนเข้าเมืองต่างชาติ (ราว 3 แสนคนต่อเดือน) ดังนั้น หากว่า ยกเลิกการใช้บัตร ตม.6 ก็คาดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ได้มาก

"สำหรับต้นทุนในการพิมพ์คิดเป็นราคา 70 สตางค์ต่อแผ่น" พล.ต.ท. ณัฐธรกล่าว

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกบัตร ตม.6 จะไม่ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พล.ต.ท.ณัฐธรอธิบายว่า "ประโยชน์ของบัตร ตม. มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) เป็นเรื่องของความมั่นคง จึงต้องมีการเก็บข้อมูลของบุคคลที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ และ 2) เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มประเทศ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาด ซึ่งการยกเลิกบัตร ตม. 6 สำหรับคนไทยไม่ได้กระทบในส่วนนี้มากนัก

ที่มาของภาพ, AFP/Getty Images

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกกับบีบีซีไทยว่า บัตร ตม. 6 ยังคงจำเป็นต่อการวิเคราะห์ทางการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงสมควรที่จะยังคงใช้ต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เธอยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากที่เก็บข้อมูลได้จากแห่งอื่น ในขณะที่ทางการไทยต้องการอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศเพิ่มขึ้น จึงมีการผ่อนปรนการเข้าเมือโดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากกว่า 100 ชาติสามารถเดินทางเข้าในประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งในบางประเทศที่มีขั้นตอนการขอวีซ่าจะสามารถได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวกรอกในบัตร ตม. 6