S.Sivaluk
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ส.ศิวรักษ์: ร. 10 คือ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระ”

  • 13 กุมภาพันธ์ 2018