สนช. ลงคะแนนลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด

  • 19 เมษายน 2018
จานดาวเทียม Image copyright Getty Images

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติล้มกระดานว่าที่ กสทช.ทั้ง 14 คน ตามรอย กกต. ด้วยคะแนน 118 ต่อ 25 เสียง โดยมีผู้งดออกเสียง 20 คน ก่อนที่ประธานฯ จะสั่งปิดการประชุมทันที

ที่ประชุมให้เหตุผลว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามถึง 8 คน ทำให้จำนวนรายชื่อบุคคลที่สมควรเสนอชื่อไม่ครบ 2 เท่าตามกฎหมายกำหนด เสี่ยงถูกฟ้องในอนาคต ซึ่งมติดังกล่าวมีผลทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่

นี่คือผลจากการประชุมของ สนช. ลับนานกว่า 4 ชั่วโมง โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระเรื่องด่วน เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ 7 ด้าน จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อเข้ามาจำนวน 14 คน

ในที่ประชุมมีสมาชิก สนช. แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวต่างกันจนทำให้นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. ต้องเสนอญัตติให้ สนช. ไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน

สนช. มีความเห็นแย้งกันเอง

นายสมชายแจ้งที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. พบว่า มีบุคคลซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนมีประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 8 คน ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาข้อกฎหมาย

เขาอธิบายว่า จำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช. ทั้ง 7 คน หรือจำนวน 14 คน ตามที่มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วย กสทช. กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวน 2 เท่าของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

Image copyright Getty Images

นายสมชายเห็นว่า อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในอนาคต ก่อนเสนอที่ประชุมงดเว้นการดำเนินการตามมาตรา 17 ด้วยการไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้ง 14 คน

แต่นายตวง อันฑะไชย หนึ่งในสมาชิก สนช. เห็นแย้งว่า สนช.ไม่สามารถยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงต้องเดินหน้าเลือกกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 17 แต่ที่นายตวงค้านก็ตกไป โดยสนช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนายสมชาย

รายชื่อของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14 คน ประกอบด้วย

1. ด้านกิจการกระจายเสียง
พ.อ. กฤษฎา เทิดพงษ์ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top ของ กสทช.
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช.
2. ด้านกิจการโทรทัศน์
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และอดีต ผอ. บมจ. อสมท.
พล.อ. มังกร โกสินทรเสนีย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก และ อดีตเสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร (ตท.11) เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
3. ด้านโทรคมนาคม
รศ. ดร. อธิคม กฤษบุตร นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) และรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
4. ด้านวิศวกรรม
พล.อ.ต. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานดิจิตอลทีวีและประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินและวิศวกร กสทช.
5. ด้านกฎหมาย
นายมนูภาน ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
6. ด้านเศรษฐศาสตร์
ผ.ศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช สายงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นายณรงค์ เขียดเดช อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค/ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ ปรึกษาของ พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กสทช

นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว วันนี้ยังมีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการหลายหน่วยงาน รวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีการเสนอชื่อ นางภรณี ลีนุตพงษ์ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ พฤติกรรมทางจริยธรรม ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม สนช. ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนางภรณี ลีนุตพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 64 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 117 เสียง ไม่ออกเสียง 19 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ปรากฎว่า นางภรณี ลีนุตพงษ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบันมีจำนวน 247 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า 124 คะแนน) จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง