สนช. ลงคะแนนลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด

จานดาวเทียม

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติล้มกระดานว่าที่ กสทช.ทั้ง 14 คน ตามรอย กกต. ด้วยคะแนน 118 ต่อ 25 เสียง โดยมีผู้งดออกเสียง 20 คน ก่อนที่ประธานฯ จะสั่งปิดการประชุมทันที

ที่ประชุมให้เหตุผลว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามถึง 8 คน ทำให้จำนวนรายชื่อบุคคลที่สมควรเสนอชื่อไม่ครบ 2 เท่าตามกฎหมายกำหนด เสี่ยงถูกฟ้องในอนาคต ซึ่งมติดังกล่าวมีผลทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่

นี่คือผลจากการประชุมของ สนช. ลับนานกว่า 4 ชั่วโมง โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระเรื่องด่วน เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ 7 ด้าน จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อเข้ามาจำนวน 14 คน

ในที่ประชุมมีสมาชิก สนช. แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวต่างกันจนทำให้นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. ต้องเสนอญัตติให้ สนช. ไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน

สนช. มีความเห็นแย้งกันเอง

นายสมชายแจ้งที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. พบว่า มีบุคคลซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนมีประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 8 คน ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาข้อกฎหมาย

เขาอธิบายว่า จำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช. ทั้ง 7 คน หรือจำนวน 14 คน ตามที่มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วย กสทช. กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวน 2 เท่าของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

นายสมชายเห็นว่า อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในอนาคต ก่อนเสนอที่ประชุมงดเว้นการดำเนินการตามมาตรา 17 ด้วยการไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้ง 14 คน

แต่นายตวง อันฑะไชย หนึ่งในสมาชิก สนช. เห็นแย้งว่า สนช.ไม่สามารถยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงต้องเดินหน้าเลือกกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 17 แต่ที่นายตวงค้านก็ตกไป โดยสนช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนายสมชาย

รายชื่อของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14 คน ประกอบด้วย

นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว วันนี้ยังมีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการหลายหน่วยงาน รวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีการเสนอชื่อ นางภรณี ลีนุตพงษ์ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ พฤติกรรมทางจริยธรรม ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม สนช. ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนางภรณี ลีนุตพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 64 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 117 เสียง ไม่ออกเสียง 19 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ปรากฎว่า นางภรณี ลีนุตพงษ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบันมีจำนวน 247 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า 124 คะแนน) จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน