กกต. เปิดยอดสมัครเป็น ส.ว. ชุด “เงียบที่สุดในโลก” แค่ 7.2 พันคน

  • 3 ธันวาคม 2018
เลือก ส.ว. Image copyright AFP/Getty Images

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยจัดทำเป็นเอกสารข่าวแจกจ่ายสื่อมวลชน ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง 7,210 คน จากเดิมที่ กกต. ตั้งเป้าหมายมีผู้สมัครราว 1 แสนคน หรือผิดจากเป้าหมายไปถึงร้อยละ 88

สำหรับกลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครเป็น ส.ว. มากที่สุดคือ กลุ่มอาชีพกสิกรรม 1,452 คน รองลงมาคือ กลุ่มศึกษาและการสาธารณสุข 1,124 คน และตามด้วยกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการฯ 943 คน ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม มีผู้สมัครน้อยที่สุดเพียง 288 คน

ในจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ทั้งหมด มีเพศชาย 5,315 คน และเป็นเพศหญิง 1,895 คน

ยอดรวมผู้สมัครเป็น ส.ว.
กลุ่มอาชีพ สมัครผ่านการแนะนำองค์กร สมัครอิสระ รวม
1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 31 734 765
2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 82 494 576
3. กลุ่มศึกษาและการสาธารณสุข 81 1,043 1,124
4. กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 55 1,397 1,452
5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ 17 452 469
6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 32 256 288
7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมตามกฎหมาย 35 458 493
8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์การสาธารณประโยชน์ 122 821 943
9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม 30 368 398
10. กลุ่มอื่น ๆ 20 682 702
รวม 505 6,705 7,210

ที่มา : สำนักงาน กกต.

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า จังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครเป็น ส.ว. มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อุบลราชธานี 431 คน, ขอนแก่น 377 คน , สกลนคร 296 คน, ร้อยเอ็ด 267 คน และเชียงใหม่ 265 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ชุมพร 16 คน, พังงา 17 คน, สิงห์บุรีและ ระนอง จังหวัด 18 คน และบึงกาฬ 23 คน

การสมัคร ส.ว. เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. เคย​ประเมินว่าการเลือก ส.ว. ครั้งนี้จะ "เงียบที่สุดในโลก" ภายใต้งบประมาณในการดำเนินการ 1,303 ล้านบาท

หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการเลือกกันเองของแต่ละกลุ่มอาชีพในระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค. ระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศวันที่ 27 ธ.ค. ให้ได้รายชื่อ 200 ชื่อ ก่อนที่ กกต. จะส่งมอบให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคาะเหลือ 50 รายชื่อเพื่อเข้าเป็นไป "ส.ว. เฉพาะกาล" ร่วมกับ ส.ว. อีก 200 คน ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา 194 คน และเป็นโดยตำแหน่ง 6 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม