เลือกตั้ง 2562 : ส่องนโยบายสำคัญ 9 พรรคการเมืองหลัก

Logo manifesto

ก่อนไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มี.ค. คุณทราบหรือไม่ว่า พรรคการเมืองหลัก ๆ มีแนวนโยบายพัฒนาประเทศอย่างไร และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สิทธิมากน้อยแค่ไหน

บีบีซีไทยรวบรวมนโยบายสำคัญและคำขวัญที่พรรคการเมืองหลัก 9 พรรค ใช้ในการหาเสียงครั้งนี้ เชิญคลิกอ่านรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ

คำขวัญหาเสียง

- ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย
- หันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
- ชาติของประชาชนบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- แก้จน สร้างคน สร้างชาติ - ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต
- โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง
- เพื่อไทย หัวใจคือประชาชน
- ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน
- ปฏิรูปประเทศทุกระบบ
- คนไทยเท่าเทียม ไทยเท่าทันโลก

การศึกษา

- เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย - ให้ลูกหลานเกษตรกรเรียนฟรีถึงปริญญาตรี
- ยังไม่มีการนำเสนอที่ชัดเจน
- ปฏิรูปให้เหมาะกับพื้นที่ - ยกเลิกค่าปรับและดอกเบี้ยกองทุนกู้ยืม
- เกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสน-เบี้ยเด็กเข้มแข็ง - เด็กแรกเกิด 5,000 บาท และ 0-8 ปี 1,000 บาท/เดือน - อาหารเช้า-กลางวันฟรี มีคุณภาพ - ชั้นอนุบาล-ม. 3 เรียนฟรีถึง ปวช.
- ยังไม่มีการนำเสนอที่ชัดเจน แต่ระบุเพียงว่า การศึกษาประชารัฐ 4.0
- ยกการพัฒนาคนเป็นวาระแห่งชาติ - กระจายอำนาจการศึกษา - ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
- เรียนฟรีออนไลน์ ตลอดชีวิต - ผ่อนคืนเงินต้นโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 10 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ยกเลิกค่าปรับ ปลดภาระผู้ค้ำประกันและพักหนี้ 5 ปี
- ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
- เรียนฟรี เงินเลี้ยงดูบุตร (0-6 ปี) 1,200 บาท/เดือน - เงินค่าครองชีพเยาวชน (18-22 ปี) 2,000 บาท/เดือน - ยกระดับห้องเรียน-ห้องสมุด สร้างศูนย์เลี้ยงเด็กและสถาบันฝึกอาชีวะ

สาธารณสุข/สวัสดิการ

- สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง - ขยายอายุเกษียณราชการถึง 65 ปี - แก้ กม.ให้คนเพศเดียวกันสมรสได้
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ - สร้างความเท่าเทียมทางเพศ - ผลักดันกฎหมายสิทธิผู้หญิง
- ทำชนบทให้มั่งคั่ง - ป้องกันนายทุนแย่งอาชีพคนจน
- เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน - เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน
- สานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ คสช.
- กองทุนหมู่บ้าน - บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค
- ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นกลไกหลักการทำงานด้านสาธารณสุข - กัญชาเสรี เพื่อแพทย์ทางเลือก
- เน้นการป้องกันโรค
- เบี้ยเลี้ยงคนชรา 1,800 บาท/เดือน - งบอุดหนุนรายหัวบัตรทอง 4,000 บาท/คน/ปี - พ่อ-แม่ ลาคลอดได้ 180 วัน

เศรษฐกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีกำไร 5,000 บาท/ไร่ - ปลดหนี้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมของรัฐ
- พัฒนาเศรษฐกิจ - พัฒนาเมืองโคราชให้เป็นประตูอีสานสู่อินโดจีน
- ขจัดการผู้ขาดของนายทุน - ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบคุณธรรมเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ย - ผลักดันระบบรัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ - เงินให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน - ผลักดันให้ประเทศไทยกำหนดราคาสินค้าการเกษตร
- โฉนดสีฟ้า - กองทุนน้ำชุมชน - ประกันรายได้เกษตรกร เช่น ข้าวเกวียนละ 1 หมื่นบาท ยางพารา 60 บาท/กก. - ประกันรายได้แรงงาน 1.2 แสนบาท/ปี
- สานต่อนโยบายประชารัฐของ คสช. - ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพันธสัญญา
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก - ป้องกันการผูกขาดของผู้ประกอบการรายใหญ่
- ใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์แก้ปัญหาราคาพืชผล - ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
- เเก้ปัญหาราคายางและผลผลิตทางการเกษตร - ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
- ปฏิรูประบบภาษี ด้วยการลดสิทธิประโยชน์บีโอไอ 3 หมื่นล้านบาท - เลิกสิทธิลดหย่อนภาษีคนรวย 5.8 หมื่นล้านบาท - ขึ้นอัตราภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 4 หมื่นล้านบาท - ออกหวยบนดิน 4.2 หมื่นล้านบาท

การเมือง

- เพิ่มงบลงทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 10 ล้านบาท
- ทำตามเจตนารมณ์ รธน. 2560 และทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
- สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม - คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- ลดอำนาจรัฐ - แก้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี - แก้รัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องหลักประชาธิปไตย
- พร้อมเป็นพันธมิตรทุกฝ่าย - ปฏิรูปประเทศต่อเนื่อง
- แก้ รธน.– กม.ลูก - ปฏิรูปการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
- ไม่ขัดแย้งฝ่ายใด
- ปฏิรูปประเทศ การเมือง ตำรวจ และปราบคอร์รัปชั่น
- แก้ รธน. ทั้งฉบับ ล้มล้างผลพวง คสช.

ความมั่นคง

- ยังไม่มีการนำเสนอที่ชัดเจน
- เน้นความมั่นคงแบบสันติวิธี ความมั่นคงไม่ใช่การสะสมอาวุธ ความมั่นคงคือความสามัคคี - สนับสนุนระบบกองหนุนแบบประเทศอิสราเอล - สร้างความมั่นคงด้านความรู้ ด้วยการทำโรงเรียนสองภาษามากขึ้น - เพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างมหาสมุทรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัดค่าคอมมิชชั่นโครงการซื้ออาวุธ
- “นโยบาย 5 รั้ว” ป้องกัน สกัดกั้นยาเสพติด
- ไม่มีนโยบายที่กระทบต่อกองทัพ
- ปฏิรูปกองทัพ - ป้องกันทหารแทรกแซงการเมือง - ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
- แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้แนวคิดเปลี่ยนเสียงระเบิดเป็นเครื่องจักร
- ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
- แก้ กม.ความมั่นคง - ปฏิรูปกองทัพด้วยการลดนายพลให้เหลือ 400 นาย - ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

พบกับ วิดีโอชุด "เล่าง่าย เข้าใจเร็ว" เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มเติมได้ที่

ตอนที่ 1 กติกาใหม่ คุณเข้าใจหรือยัง ?

ข้าม YouTube โพสต์ , 1
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 1

ตอนที่ 2 เลือกตั้งครั้งแรก ต้องทำอย่างไร ?

ข้าม YouTube โพสต์ , 2
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 2

ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 ทำไมพระสงฆ์เลือกตั้งไม่ได้ ?

ข้าม YouTube โพสต์ , 3
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 3

ตอนที่ 4 ทำไมคนไทยอาจจะได้นายกฯ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือก ?

ข้าม YouTube โพสต์ , 4
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 4

ตอนที่ 5 การเมืองไทย ทำไมลุ่ม ๆ ดอน ๆ ?

ข้าม YouTube โพสต์ , 5
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 5

ตอนที่ 6 กกต. กรรมการที่ลิขิตชีวิต ผู้สมัคร ส.ส.

ข้าม YouTube โพสต์ , 6
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 6

ตอนที่ 7 พลังคนรุ่นใหม่จะพลิกการเมืองไทยได้หรือไม่?

ข้าม YouTube โพสต์ , 7
คำบรรยายวิดีโอ, คำเตือน:เนื้อหาภายนอกอาจมีโฆษณา

สิ้นสุด YouTube โพสต์, 7

*หมายเหตุ กราฟิก ชุดนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 26 ก.พ. 2562 พร้อมนโยบายของ 10 พรรค เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เราจึงตัดนโยบายของไทยรักษาชาติออก

คุณผู้อ่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว สัมภาษณ์พิเศษ บทวิเคราะห์ พร้อมทั้งทำความรู้จักกับ การเลือกตั้ง 2562 โดยทีมงานบีบีซีไทยได้ที่เว็บไซต์ www.bbc.com/thai/election2019 พร้อมทั้งสื่อสังคมออนไลน์บีบีซีไทยผ่านทาง เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม และ ยูทิวบ์ รวมทั้ง #ThaiElection2019 หรือ #เลือกตั้ง2562