พิธีเปิดประชุมรัฐสภา : พระราชดำรัสในหลวง ร. 10 ให้สมาชิกรัฐสภา “หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง”

  • 24 พฤษภาคม 2019
สส Image copyright โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เวลา 15.12 น. วันนี้ (24 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา ความว่า บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน

Image copyright โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ในพิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 498 คน รวมถึงนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วานนี้ (23 พ.ค.) ระหว่างรอพิจารณาคดี "โยกหุ้น" เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี องคมนตรี และคณะทูตานุทูต

สำหรับพิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นครั้งแรกในรอบ 87 ปีภายหลังประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ไม่จัดขึ้น ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งผู้บรรยายของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกว่า "รัฐพิธี" แต่ใช้คำว่า "พิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภา"

Image copyright โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เคยเสด็จพระราชดำเนินเป็นผู้แทน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง ในปี 2551 และ 2554 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง ในปี 2549 และ 2557

สำหรับการประชุมวุฒิสภานัดแรกจะเกิดขึ้นทันทีในเวลา 17.30 น. ของวันเดียวกันนี้ ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งถูกใช้เป็น "รัฐสภาชั่วคราว" โดยมีระเบียบวาระรับทราบพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง ส.ว. และให้สมาชิกวุฒิสภากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

จากนั้นวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

Image copyright สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Image copyright สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม