โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนฯ-ประธานวุฒิสภา

  • 31 พฤษภาคม 2019
ภาพประกอบ Image copyright Thai News Pix

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ดำรงตำแหนงรองประธานทั้งสองสภาแล้ว โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่เผยจะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 มิ.ย. นี้

วันนี้ (31 พ.ค.) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ฉบับ

ฉบับแรก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภา

2. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง

3. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาคนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

ฉบับที่ 2 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

1. นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา

2. พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง

3. นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับพระบรมราชโองการทั้ง 2 ฉบับ มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมสถานที่จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา ที่อาคารรัฐสภาใหม่ ย่านเกียกกาย ในวันนี้

เตรียมเปิดประชุมเลือกนายกฯ วันที่ 5 มิ.ย.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ว่าสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาจะส่งหนังสือแจ้งสมาชิกเพื่อนัดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 5 มิ.ย. โดยในเวลา 09:00 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อน เพื่อให้ ส.ส. ใหม่ 3 คน ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่

Image copyright Thai News Pix

จากนั้นในเวลา 11:00 น. จะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี โดยใช้ห้องประชุมของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นสถานที่ประชุม เนื่องจากมีความพร้อมทุกด้านแล้ว

Image copyright Wasawat Lukarang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ "สภาทีโอที" จะถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกฯ คนใหม่

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม