โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 ลั่นเป็น "รัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ"

  • 11 มิถุนายน 2019
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แถลงเปิดใจกับประชาชน Image copyright POOL
คำบรรยายภาพ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แถลงเปิดใจกับประชาชน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 สมัยสอง

เวลา 13.33 น. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนอ่านพระบรมราชโองการ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ จัดขึ้นที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยาของนายกรัฐมนตรี นักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

Image copyright ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแถลงเปิดใจกับประชาชน โดยระบุตอนหนึ่งว่า จะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี

Image copyright ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ. ประยุทธ์บอกด้วยว่า จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

เขายังขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมา และขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุน และให้โอกาสได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็นมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

Image copyright POOL
คำบรรยายภาพ นายกฯ ทักทานแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ คนที่ 29 ลำดับที่ 30

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงความเหมาะสมและหาจุดที่ลงตัวให้ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมระบุว่านโยบายของทุกพรรคที่เสนอมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้น แต่ในเมื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และ ส.ส.พรรคต่าง ๆ ที่มาร่วมเป็นรัฐบาล ก็ต้องเป็น "รัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ" ที่ต้องนำนโยบายของทุกพรรคมาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม