ประยุทธ์ โละประกาศ/คำสั่ง คสช. 66 ฉบับ โอนคดีศาลทหารกลับไปศาลยุติธรรม

  • 9 กรกฎาคม 2019
ม 44 Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น อย่างน้อย 66 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (9 ก.ค.)

คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ ให้เหตุผลว่า ขณะนี้การดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับได้ "บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว" และเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

หัวหน้า คสช. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีคำสั่ง ดังนี้

  • ยกเลิก ประกาศหัวหน้า คสช. 28 ฉบับ
  • ยกเลิก คำสั่ง คสช 29 ฉบับ
  • ยกเลิก คำสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ
  • ยกเลิก ประกาศ คสช. 4 ฉบับ และคำสั่งหัวหน้า คสช. 1 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร พร้อมกำหนดให้บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า ไม่ว่ากระทำก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคดีที่อยู่ในชั้นศาลทหาร ให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ทำไปในศาลทหารก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

สำหรับคดีในศาลทหารที่จะโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของศาลพลเรือนตามปกติ ถูกระบุไว้ใน "บัญชี 2" ท้ายคำสั่งนี้ อาทิ

1. ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ 25 พ.ค. 2557 ประกอบด้วย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107-112, ความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่ มาตรา 113-118 (ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548)

2. ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทําหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอํานาจของศาลทหาร ลงวันที่ 25 พ.ค. 2557

3. ฉบับที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม

Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ยังได้ "นิรโทษกรรม" ตัวเองซ้ำตามเนื้อหาในข้อ 8 ที่ระบุว่า การยกเลิกประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำหรือปฏิบัติไปก่อนหน้านี้ และให้การกระทำและการปฏิบัตินั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ

ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ว่า ประกาศและคำสั่ง คสช. มีทั้งสิ้น 456 ฉบับ โดยมี 246 ฉบับที่ไม่ต้องพิจารณาทบทวนยกเลิกแล้ว เนื่องจากมีการยกเลิก หรือสิ้นผลเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจและสิ้นผลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีประกาศและคำสั่ง คสช. ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้คงไว้จำนวน 65 ฉบับ แต่รัฐบาลหน้ามีสิทธิที่จะเสนอปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อใดก็ได้

"จะเหลือ 65 ฉบับ ที่จะอยู่ต่อไปจนรัฐบาลหน้า เพราะมีความจำเป็นต้องคงไว้ ซึ่งหน่วยงานขอให้คงไว้ เช่น เรื่องไอยูยู การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ไอเคโอ้ โดยมีการคำแนะนำให้ถ่ายโอนไปเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปกติ แต่หากรัฐบาลหน้าอยากจะยกเลิกหรือแก้ไขสามารถดำเนินการได้" นายวิษณุกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม