ประชุมสภา : พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ฝ่ายค้านรุมเตือนอ่านคำแถลงไม่ครบถ้วน

  • 25 กรกฎาคม 2019
ประยุทธ์ Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

พรรคฝ่ายค้านเริ่มต้นการอภิปรายนโยบายรัฐบาล หลังจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2/1 เป็นเวลาสองชั่วโมง

วันนี้ (25 ก.ค. 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยแบ่งเป็น 12 นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ

นโยบายหลัก ได้แก่ 1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ประกอบด้วย 1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน 2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 5.พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8.แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11.สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และ12.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติที่การแถลงนโยบายครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่ประชุมรัฐสภา แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้เข้าร่วมแต่ดูการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการประชุม จดชื่อ และจดประเด็นที่สมาชิกได้อภิปรายทุกครั้ง เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขอีกทาง

อย่างไรก็ตามการแถลงนโยบายนี้เป็นกรอบกว้าง ๆ โดยจะนำความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาพิจารณาเพื่อวางแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

ทั้งนี้ เราจะต้องเดินหน้าประเทศด้วยความก้าวหน้ามั่นคง คนไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมที่จะดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

"ส่วนที่มีการถามกันว่าศตวรรษที่ 21 คืออะไร ก็ขอให้ไปเปิดกูเกิลดูว่าคืออะไร ศตวรรษที่ 21 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2001 - 2100 เราอยู่ในศตวรรษนี้อยู่ ต้องไปดูว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร ปรับทักษะอย่างไร เรียนรู้อย่างไร เท่าทันเทคโนโลยีอย่างไร" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเตือน พล.อ.ประยุทธ์ ให้แถลงนโยบายตามเอกสารที่ส่งมา จากนั้น ส.ส.พรรคฝ่ายค้านหลายคนได้ลุกขึ้นประท้วงว่า "การแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปราย" ขอให้นายกรัฐมนตรีอ่านตามเอกสาร และบางประเด็นที่มีในเอกสาร แต่นายกฯ อ่านข้ามไปจึงเกรงว่าจะไม่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกการประชุม

ด้าน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ประท้วงว่า ชาวบ้านได้แจ้งเข้ามาเตือนว่า นายกรัฐมนตรี ได้อ่านข้ามหน้า 14- 15 ไป เกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญ จึงอยากให้นายกฯ อ่านให้ครบ ทำให้ นายชวน วินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่การแถลงนโยบายจะมีผลผูกพันต่อไปในอนาคต หากอ่านไม่ครบก็ควรกลับอ่านให้ครบเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นโยบายที่ได้แถลงมาทั้งหมดนี้จะเป็นกรอบการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงระยะเวลาของรัฐบาล โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความเร่งด่วน และทรัพยากรที่มีอยู่

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

"รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยทุกภาคส่วนว่า จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

การแถลงนโยบาย ของ พล.อ. ประยุทธ์ จบลงเมื่อเวลา 11.39 น. หลังจากนั้น นายชวน ได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาซักถาม อภิปรายนโยบายของรัฐบาลหรือวิธีการปฏิบัติ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นอภิปราย โดยแสดงความกังวลที่นายกฯ ไม่ได้อ่านเนื้อหาในคำแถลงนโยบายอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในย่อหน้าแรกที่ว่าด้วยประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นที่มาของคำแถลงนโยบาย ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาในภายหลัง

ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงว่า ตนเองเป็นมือใหม่ และเข้าใจว่าในเอกสารมีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอบคุณคำแนะนำ จากนั้นได้จึงอ่านคำแถลงในย่อหน้าแรกเพิ่มต่อที่ประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง