ประชุมสภา : เจาะงบดับไฟใต้ 3.6 หมื่นล้าน อยู่ในมือกองทัพบกมากที่สุด 4.2 พันล้าน

 • 18 ตุลาคม 2019
ทหารภาคใต้ Image copyright AFP/Getty Images

ในวันที่ 2 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท มี ส.ส. มุสลิมตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดสรร "งบลับ" ให้ ศอ.บต. ในภารกิจดับไฟใต้ "เท่ากันทุกปี" อีกทั้งยังทุ่มงบ 6,174 ล้านบาท (คิดเป็น 16.9%) ไปกับ "งานก่อสร้างถนน"

การอภิปรายของ พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เริ่มต้นจากการสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด 15 ปี (ม.ค. 2547-พ.ค. 2562) พบว่า เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทั้งสิ้น 20,376 ครั้ง หรือคิดเป็น 3.64 ครั้ง/วัน มีผู้เสียชีวิต 7,017 ราย ผู้บาดเจ็บ 13,673 ราย หญิงหม้าย 3,075 ราย หรือคิดเป็น 0.54 ราย/วัน และมีเด็กกำพร้า 6,575 ราย หรือคิดเป็น 1.17 ราย/วัน

เหตุที่เธอยกสถิติไฟใต้ในพื้นที่ปลายด้ามขวานขึ้นมาพูด เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2562 มาตรา 37 งบสำหรับแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 10,865.5 ล้านบาท ได้ถูกปรับลดลงจากปีก่อนหน้านี้ 10% หรือคิดเป็นงบ 1,159.8 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยังกำหนดตัวชี้วัดว่าความรุนแรงต้องลดลง 20%

Image copyright Thai news pix

อย่างไรก็ตาม ส.ส. หญิงรายนี้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ยังตั้งเป็นงบปกติของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกิจกรรมอะไรเด่นชัด ทั้งที่มีเด็กกำพร้าในพื้นที่ปลายด้ามขวานเป็นจำนวนมาก และ "เด็กเหล่านี้เปรียบเสมือนลูกระเบิดรอการปะทุ หากไม่ได้รับการเยียวยาจิตใจ"

ตั้งงบงานมั่นคง-การทหาร 1.34 หมื่นล้าน คิดเป็น 36.4%

เธอยังได้แสดงแผนผังการจัดสรรงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" ภายใต้กรอบวงเงินรวม 36,561.4 ล้านบาท นอกจากงบที่ปรากฏในแผนงานบูรณาการฯ 10,865.5 ล้านบาท รัฐบาลยังตั้งงบในแผนงานอื่น ๆ อีก 25,696 ล้านบาท

แผนผังที่ พญ. เพชรดาว นำมาประกอบการอภิปรายแสดงให้เห็นแผนงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 ด้าน ที่น่าสนใจคือ มีการตั้งงบงานความมั่นคงและการทหารถึง 13,299.4 ล้านบาท (คิดเป็น 36.4%) รองลงมาคืองานพัฒนา 8,952 ล้านบาท (คิดเป็น 24.5%) และงานก่อสร้างถนน 6,174 ล้านบาท (คิดเป็น 16.9%)

Image copyright Thai news pix

ส.ส. มุสลิมในสังกัดพรรครัฐบาลยังระบุด้วยว่ามีการตั้งเงินราชการลับรวม 26 รายการในสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม ซึ่งส่วนตัวไม่คัดค้านหรือขัดข้อง แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดบางหน่วยงานถึงตั้งงบลับเท่ากันทุกปี เช่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตั้งงบลับ 20 ล้านบาททุกปี "แสดงว่าทำเหมือนเดิม ผลลัพธ์ที่ออกมาดีหรือไม่ มีการประเมินการทำงานบ้างหรือไม่อย่างไร" พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบลับให้ประชาชนในฐานะเจ้าของภาษีได้รับทราบในอีก 20-30 ปีข้างหน้า

"ช่อ" ชี้5 ปี ประยุทธ์ ใช้งบดับไฟใต้วันละ 56 ล้าน

ด้าน น.ส. พรรณิการ์ วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) อภิปรายว่า พล.อ. ประยุทธ์ สมควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด เพราะเป็นนายกฯ ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในความขัดแย้งของพื้นที่ โดยอยู่มา 5 ปีงบประมาณ ใช้งบแก้ปัญหาไป 81,924 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินภาษีของประชาชนวันละ 56 ล้านบาท

Image copyright Thai News Pix

ส.ส. หญิงจากฝ่ายค้านยังชี้ให้เห็น 2 ปัญหาในการตั้งงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" ภายใต้วงเงิน 36,561.4 ล้านบาท

 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีอำนาจ "แทรกแซงงบก้อนใหญ่" โดยเฉพาะการจัดสรรงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่ กอ.รมน. เบิกจ่ายงบปี 2561 ได้เพียง 77% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอำนาจ "โยกงบข้ามหน่วยงาน" ได้ ซึ่งถือเป็นการ "ข้ามหัวสภา" ทั้งที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องผ่านสภา แต่ใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ได้เปิดทางให้ ครม. โยกงบในแผนบูรณาการฯ ได้ และเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยรัฐบาล "ประยุทธ์ 1" ในปี 2561 เมื่อมีการโยกงบของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปให้ กอ.รมน.
Image copyright Thai News Pix

อัดทุ่มงบหมื่นล้าน "ปรับทัศนคติประชาชน"

การกำหนดผลสัมฤทธิ์ตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 10,865.5 ล้านบาท ไว้ว่า "ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ มุมมอง ตลอดจนมีจิตสำนึกในการรักชาติ หวงแหนแผ่นดินเกิด และมีความรู้สึกดีต่อหน่วยงานทหาร" ได้สร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่ น.ส. พรรณิการ์

"สรุปแล้วใช้งบหมื่นล้านบาทในการปรับทัศนคติประชาชนหรือ" เธอตั้งคำถาม

เช่นเดียวกับการกำหนดตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ เหตุรุนแรง/สูญเสียลดลง 20%, เศรษฐกิจในพื้นที่โตขึ้น 10% และหน่วยงานจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 90% ทำให้ ส.ส. หญิงรายนี้โยนคำถามอีกข้อว่า "การจัดโครงการบรรลุได้ 90% ถือเป็นความสำเร็จแล้วหรือ" ขณะที่ตัวชี้วัดสำคัญที่ตกหายไปคือความก้าวหน้าในการพูดคุยสันติสุข ทั้งที่การสำรวจความคิดเห็น Peace Survey พบว่า ประชาชนในพื้นที่ 65% เห็นว่าการพูดคุยสันติสุขคือแนวทางหลักในการแก้ปัญหา

"เมื่อตัวชี้วัดนี้ไม่ถูกพูดถึง จึงไม่ทราบว่าความฝันในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ของรัฐบาล เป็นความฝันเดียวกับประชาชนหรือไม่" น.ส. พรรณิการ์ ระบุ

Image copyright Getty Images

โฆษก อนค. ยังตั้งข้อสังเกตลงลึกไปรายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการด้านการข่าวของกระทรวงมหาดไทย ตั้งงบไว้ 932 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่ถึง 600 ล้านบาท นั่นเท่ากับว่า "งบจังหวัด

"แทนที่ท่านจะแก้ปัญหาที่ต้นเหต กลับใช้งบนี้ปรับทัศนคติ ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องการให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับหน่วยทหาร... ทั้งหมดนี้ไม่ได้ดับไฟใต้ มีแต่เติมไฟ" น.ส. พรรณิการ์ กล่าว

เธอยังวิจารณ์รัฐบาลว่ามีปัญหาในการมองปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมองว่าเป็นเรื่องความมั่นคง ไฟใต้จะดับใต้ ต้องจับโจรที่ทำผิดกฎหมาย และแก้ไขปัญหาชาวบ้านยากจน สมการนี้ไม่ผิด แต่ไม่ครบถ้วน เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาความมั่นคง แต่คือปัญหาการเมือง ไม่ใช่ปัญหาการทหาร แต่คือปัญหาทางการทูต ไม่ใช่พื้นที่ทหาร แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ภายหลังการอภิปรายของฝ่ายค้าน พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบดับไฟใต้ของรัฐบาลว่าเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และบอกว่ายังสามารถปรับแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องได้

กองทัพบกรับงบดับไฟใต้มากที่สุด 4.2 พันล้าน

บีบีซีไทยตรวจสอบเอกสารงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม พบว่า งบแผนงานบูรณาการฯ 10,865.5 ล้านบาท กระจายอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รวมอยู่ในส่วนนี้, กระทรวง 15 กระทรวง, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง ซึ่งมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อยู่ในส่วนนี้ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สำหรับหน่วยงานที่ได้งบหลักพันล้านบาทมี 4 หน่วยงาน ที่น่าสนใจคือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้งบ 2,209.9 ล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหมได้งบ 1,584 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทัพบก 789.9 ล้านบาท, กองทัพเรือ 716.9 ล้านบาท, กองทัพอากาศ 8.9 ล้านบาท และกองบัญชาการกองทัพไทย 68.3 ล้านบาท

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

อย่างไรก็ตามยังมี "งบซุกซ่อน" อยู่ตามแผนงานอื่น ๆ อีก 25,696 ล้านบาท โดยมี 8 หน่วยงานที่ได้งบส่วนนี้ทะลุหลักพันล้านบาท ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในงานก่อสร้างถนน ทั้งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงสังกัดกระทรวงคมนาคม

ขณะที่ กอ.รมน. ได้งบก้อนนี้ไป 1,529.1 ล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหมได้งบ 5,658.1 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทัพบก 3,439.2 ล้านบาท, กองทัพเรือ 629.6 ล้านบาท และกองทัพอากาศ 2.2 ล้านบาท

เมื่อรวมงบทั้ง 2 ก้อน ทำให้มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 36,561.4 ล้านบาท โดยอยู่ในมือกองทัพบกมากที่สุด 4,229.1 ล้านบาท รองลงมาคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 3,775.2 ล้านบาท และ กอ.รมน. 3,739.1 ล้านบาท

เปิดชื่อ 9 หน่วยงานระดับกระทรวงรับงบดับไฟใต้ทะลุ "พันล้าน"
หน่วยงาน แผนบูรณาการฯ แผนอื่น ๆ รวม
กระทรวงคมนาคม 527 ล้านบาท 4,853.7 ล้านบาท 4,326.6 ล้านบาท
กระทรวงกลาโหม 1,584 ล้านบาท 5,658.1 ล้านบาท 4,074 ล้านบาท
สำนักนายกรัฐมนตรี 2,376 ล้านบาท 1,682.4 ล้านบาท 4,058.5 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 256.1 ล้านบาท 3,519.1 ล้านบาท 3,775.2 ล้านบาท
กระทรวงศึกษาธิการ 813.3 ล้านบาท 2,579.6 ล้านบาท 3,393 ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทย 2,858.8 ล้านบาท 5,701.8 ล้านบาท 2,842.9 ล้านบาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 159.7 ล้านบาท 1,606.1 ล้านบาท 1,765.8 ล้านบาท
ศอ.บต. 1,331.9 ล้านบาท 398.7 ล้านบาท 1,730.6 ล้านบาท
กระทรวงอุดมศึกษาฯ 222.4 ล้านบาท 1,449.9 ล้านบาท 1,672.3 ล้านบาท

ที่มา : บีบีซีไทยรวบรวมจากเอกสารงบประมาณปี 256, ข้อมูลจากเครือข่ายติดตามงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประยุทธ์ ฉุนถูกวิจารณ์เอาความทุกข์ร้อนคน 3 จช. "แสวงหาผลประโยชน์"

วานนี้ (17 ต.ค.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือทนายแวยูแฮ ส.ส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ อภิปรายว่า การตั้งงบดับไฟใต้ของรัฐบาลได้อาศัยกฎหมายวิธีการงบประมาณซ่อนอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ จึง กลายเป็นว่างบแก้ปัญหาภาคใต้มี 2 ก้อน แต่ถึงกระนั้นการจัดสรรงบได้เน้นไปที่งบด้านการทหาร และ "ใช้การทหารนำการเมือง" ขณะที่ความไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาชายแดนใต้ รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญน้อยมาก สะท้อนผ่านการจัดสรรงบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กระทรวงยุติธรรมเพียง 6 ล้านบาทเศษ

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

"ผมไม่อยากได้ยินคนเขาพูดว่าการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาศัยวิกฤตความทุกข์ร้อนของคนใน 3 จังหวัดเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์… ผมอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณให้มีการแก้ไขตรงกับความต้องการของประชาชน" นายกมลศักดิ์ กล่าว

คำอภิปรายของ ส.ส. ฝ่ายค้านรายนี้ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ต้องลุกขึ้นชี้แจง โดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกภาพมากขึ้น ไม่ได้ใช้กำลังทหารอย่างเดียว แต่มีการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติสุข แม้ตัวเลขการสูญเสียจะลดลง แต่ก็ยังไม่พอใจเพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นเลย

พล.อ. ประยุทธ์ยังปฏิเสธเสียงวิจารณ์เรื่องการแสวงประโยชน์จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบอกว่า "ผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครโดยเด็ดขาด ชีวิตใคร ๆ ก็รัก ผมรับผิดชอบเขา รับผิดชอบทหาร รับผิดชอบเมียและลูกเขา ผมจะให้มันสู้ไปทำไม เพื่อซื้ออาวุธ คิดอย่างนี้ได้อย่างไร ถ้าคิดอย่างนี้... ไม่เหมาะจะพูดกันในสภาหรอก ชีวิตคนใครก็รัก ผมเป็นทหารเก่า ลูกน้องทุกคน ชีวิตเขา พาเขาไปรบ ถ้าตายใครรับผิดชอบ...ผมด้วย คิดอย่างนี้สิครับ" พล.อ. ประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงอันดัง

Image copyright Thai News Pix

ล่าสุดนายกฯ ออกมาอธิบายสาเหตุที่พูดจาเสียงดังว่าเพราะต้องการให้กำลังใจคนทำงาน เพราะต้องทำงานเสี่ยงตาย เสี่ยงภัย เสี่ยงชีวิต จนบาดเจ็บล้มตาย เพื่อดูแลบ้านเมืองและประชาชนให้ปลอดภัย

17 ปี ตั้งงบ "ดับไฟใต้" 3.3 แสนล้านบาท

เหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงนับจากปี 2547 ทำให้รัฐบาล 8 ชุด กำหนดให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปลายด้ามขวานเป็นนโยบายด้านความมั่นคงที่สำคัญ และถมทั้งกำลังพลและงบประมาณลงพื้นที่ ผ่านมา 17 ปี พบว่า มีการจัดสรรงบดับไฟใต้กว่า 313,792.4 ล้านบาท

 • 2547 - 13,450 ล้านบาท
 • 2548 - 13,674 ล้านบาท
 • 2549 - 14,207 ล้านบาท
 • 2550 - 17,526 ล้านบาท
 • 2551 - 22,988 ล้านบาท
 • 2552 - 27,547 ล้านบาท
 • 2553 - 16,507 ล้านบาท
 • 2554 - 19,102 ล้านบาท
 • 2555 - 16,277 ล้านบาท
 • 2556 - 21,124 ล้านบาท
 • 2557 - 25,921 ล้านบาท
 • 2558 - 25,744.3 ล้านบาท
 • 2559 - 30,886.6 ล้านบาท
 • 2560 - 12,692 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2561 - 13,255.7 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2562 - 12,025.3 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)
 • 2563 - 10,865.5 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)

ที่มา : สำนักข่าวอิศราและบีบีซีไทยรวบรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม