มีพระบรมราชโองการไล่ออก-ถอดยศ 2 ขรก. ในพระองค์ "ประพฤติชั่วร้ายแรง ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว"

ร. 10

ที่มาของภาพ, AFP/Getty Images

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. พันโท เอกชัย คู่กระสัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็กรับใช้ แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง

2. พันโท มาฆฤกษ์ คูสำราญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็ก ห้องบรรทม แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง

เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมในการเป็นข้าราชบริพาร กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำผิดราชสวัสดิ์ในลักษณะเชิงชู้สาว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ลงโทษไล่ พันโท เอกชัย คู่กระสัง และ พันโท มาฆฤกษ์ คูสำราญ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ออกจากราชการ โดยไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป

ที่มาของภาพ, ราชกิจจานุเบกษา

กระทำความผิดราชสวัสดิ์คืออะไร บีบีซีไทยเปิดเอกสารวิชาการเรื่อง หลักนิติธรรมในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักพระราชวัง ซึ่งจัดทำโดย ดร.ดิสธร วัชโรทัย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่า สำนักพระราชวังเป็นองค์การที่ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ มีการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่าง ๆ ให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคม แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดำรงไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผน ขนบจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ดังเช่น ราชสวัสดิ์ 10 ประการ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ข้าราชสำนัก ซึ่งข้าราชสำนักทุกคนก็ได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติสืบต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ราชสวัสดิ์

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ท่านกําหนดจดไว้ในตํารา มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่ง วิชาสามารถมีอย่างไร ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่ง กล้าหาญทําการถวายนั้น มุ่งมั่นจนสําเร็จเจตนา

หนึ่ง มิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่ง สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง

หนึ่ง เสงี่ยมเจียมตัวไม่กําเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่ง อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไม่ทําเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่ง ไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา

หนึ่ง เข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ

หนึ่ง ผู้หญิงชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่ง สวามิภักดิ์รักใครในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน