การบินไทย : ประยุทธ์ ตั้ง วิษณุ เครืองาม นั่งประธาน "ซูเปอร์บอร์ด" ฟื้นฟูการบินไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยมี นายวิษณุ เครืองาม นั่งเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวพร้อมคณะกรรมการอีก 8 คน

คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

แม้ผลจากการนี้จะทำให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด อีกทั้งกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็ตาม แต่การที่กระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก รวมถึงการประกอบกิจการของบริษัทซึ่งยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการอันต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ ๆ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ

ที่มาของภาพ, Getty Images

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีต รมว.คลัง), นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการด้วย

หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอะไรบ้าง

  • เป็นตัวแทนภาครัฐการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
  • ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล
  • กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก หรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทยตามที่การร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกฯ หรือ ครม. มอบหมาย
  • รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม. เป็นระยะ ๆ

การบินไทยยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางมายังศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นคำร้องทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/12 ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจระบุว่า นายพยัพ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกร การบินไทยฝ่ายกฏหมายของการบินไทย เป็นผู้แทนมายื่นคำขอยื่นแผนฟื้นฟู โดยเอกสารที่จัดเตรียมมากว่า 1 คันรถตู้ ซึ่งการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้จะทำให้การบินไทยในฐานะลูกหนี้ สามารถพักชำระหนี้ได้โดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มต้นเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาของภาพ, EPA

ขณะที่เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจระบุว่า แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวนั้นมีตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายฯ และระบุถึงรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูที่การบินไทยเสนอประกอบด้วย พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ) และกรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. อีก 4 คน คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภา นายบุญทักษ์ หวังเจริญนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

สำหรับขั้นตอนตอนไปศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาข้อมูลจากเอกสารคำร้องฯ จากนั้นจะมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องหรือไม่