เขื่อน

  1. โครงการเกี่ยวกับแม่น้ำโขงของจีน

    รายงานความยาว 137 หน้า ระบุว่า การสร้างเขื่อนนี้ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำให้คนเกือบ 5,000 คน ซึ่งตั้งรกรากอยู่บริเวณนั้นมาหลายชั่วอายุคน ต้องอพยพย้ายถิ่น

    อ่านเพิ่มเติม
    next